Mazmuny ýazmak üçin Semalt giňişleýin gollanma


Mazmuny

 1. Giriş
 2. Mazmuny ýazmak näme
 3. Mazmuny ýazmagyň usullary
  1. A. Her aýratyn mazmunyň maksadyna düşüniň
  2. B. itingazmazdan ozal giňişleýin okaň
  3. C. itingazuw
  4. â Brand Markanyň sesini görkeziň
  5. â Your Web sahypaňyz we sosial media mazmuny bilen ajaýyp netijeleri nädip almaly
   • Makalalary nädip we nädip düzmelidigini dörediň
   • Sorag beriň
   • Infografikany ulanyň
   • Döredijilikli boluň
  6. D. Proofazandan soň tassyklamak we redaktirlemek
  7. E. Degişli açar sözleri ulanyň
 4. Netije

1. Tanyşdyryş

Mazmun şa, ýöne mazmunyň hiline bagly. Qualityokary hilli mazmun, işiňizi ösdürmäge we üýtgetmäge kömek edip biljek görnüşdir. Müşderiler we müşderiler bilen hil mazmuny bolmazdan birigip boljak gowy dizaýn edilen web sahypaňyz bar bolsa, Google sizi halamazlygy mümkin.

Mundan başga-da, müşderileriňize güýçli taslama tekliplerini bermek üçin ajaýyp mazmun gerek. Teklipleri düşnükli, ýöne gyzykly sözler bilen bermezlik, potensial müşderileri/hyzmatdaşlary ýitirip biler.

Hil mazmunyny nädip döretmelidigini bilmek, müşderiňiziň binýadyny gurmaga, marka habardarlygyny ýokarlandyrmaga we has ýokary girdeji gazanmaga kömek edip biler. Bu makala mazmun ýazmak we Semaltyň işiňize mazmun ýazmak hyzmatlaryny bermek arkaly nädip kömek edip biljekdigi barada giňişleýin gollanma berýär.

2. Mazmuny ýazmak näme?

Mazmuny ýazmak dürli adamlar üçin köp zady aňladýar. Mazmuny ýazmagyň size nämäni aňladýandygyna garamazdan, umumy kesgitleme mahabatyň bir görnüşidir.
Bu markany beýleki markalardan we kärhanalardan tapawutlandyrýan mahabatyň görnüşidir. Kompaniýanyňyzyň aň-düşünjesiz we bilmän edýän mahabaty. Gysgaça aýdylanda, mazmun ýazmak siziň (işiňiz/markaňyz) kimdigiňizdir. Blog ýazgylaryndan we makalalaryndan başlap, sosial media ýazgylaryna, korporatiw e-poçta hatlaryna, hatda wideo/ses ýazgylaryna we şuňa meňzeşlere çenli.

Mazmun işiňiz ýa-da guramaňyz üçin aýratyn markanyň esasy bolup durýandygy sebäpli, ony işiňiziň şahsyýetine, müşderileriňiziň we potensial müşderileriň isleglerine laýyklaşdyrmaly. Writingazmagyň özi, meýilnamalaşdyrmak, gözden geçirmek we redaktirlemekden başga-da mazmun ýazmagyň bir bölegi. Mazmuny ýazmaga bolan çemeleşmäňiz, mazmuny çap edeniňizde alýan netijäňizi kesgitleýär.

3. Mazmuny ýazmagyň usullary

Mazmuny ýazmak hyzmatlary, işiňizi bäsdeşleriň arasynda artdyrjak topnotç mazmuny almaga kömek eder. Topnotç mazmuny döretmek üçin mazmun ýazmak hyzmatlarynyň ulanýan birnäçe strategiýasy bar. Aşakda mazmun ýazmagyň möhüm usullary bar.

A. Her aýratyn mazmunyň maksadyna düşüniň


Mazmuny özüňiz ýazýarsyňyzmy ýa-da mazmun ýazmak ulgamyny mazmun ýazmak hyzmatyny üpjün edijä autsorsing edýärsiňiz, möhüm mazmunyň görnüşine düşünýärsiňiz.

Blog ýazgylary we makalalar, e-poçta habar býulletenleri, iş teklipleri, sosial media ýazgylary ýaly başga-da birnäçe mazmun bar. Bularyň hemmesiniň dürli ýazuw formatlary bar we ýokary hilli mazmuny bermek üçin hersiniň formatlaşdyryş ýörelgelerine düşünmeli. Mysal üçin, resmi e-poçta ýa-da iş teklibi ýazmak üçin sosial media post formatyny ulanyp bilmersiňiz; ony kesmez.

Her mazmunyň maksadyna düşüneniňizde, ony markanyň stiline laýyk gelýän we maksatly diňleýjilere laýyklaşdyryp bilersiňiz. Şeýle mazmun, müşderileriňiz, müşderileriňiz ýa-da işewür ýoldaşlaryňyz bilen hünär gatnaşyklaryny ösdürmäge we goldamaga kömek eder. Topnotç mazmunyny ýazmak üçin öz markaňyza we maksatly diňleýjilere düşünmekden başlaň. Olaryň isleglerini derňäň we baglanyşyp we gyzyklanyp bilýän mazmuny döretmek üçin howly hökmünde ulanyň.

B. itingazmazdan ozal giňişleýin okaň

Maksatly diňleýjiňize we marka şahsyýetiňize düşüneniňizden soň, ýazmazdan ozal gözleg geçirmeli we giňişleýin okamaly. Häzirki wagtda internet we hatda korporatiw dünýä nädogry ýa-da ýarym bişirilen maglumatlar bilen doldurylýar. Bir marka mazmunda ýalan ýa-da ýarym bişirilen maglumatlary çykarmagy dowam etdirse, müşderileriň, müşderileriň we hatda bäsdeşleriň arasynda ygtybarlylygyny ýitirer.

Diňe ýalan maglumat almak üçin onlaýn habar beriş serişdelerine gitmegi göz öňüne getiriň; täzeliklerini täzeden okamakdan biynjalyk bolup bilmersiňiz. Grammatiki ýalňyşlyklar we ýalňyş maglumatlar bilen doldurylan korporatiw e-poçta hakda näme aýdyp bilersiňiz? Şeýle ýeke-täk e-poçta guramanyň müşderileriň we müşderileriň arasynda ähmiýetini ýitirip biler. Mazmunyňyz möhüm we dogry maglumat beriji bolanda, markaňyzy ygtybarly we ygtybarly görnüşde görkezýär.

C. itingazuw

Writingazuwdan öňki tapgyrdan soň ýazuwyň özi gelýär. Semalt Markaňyzyň, işiňiziň ýa-da guramaňyzyň baglanyşdyrýan mazmunynyň görnüşi, müşderileriň we müşderileriň arasynda abraýyňyzy we ýerlikliligiňizi kesgitleýär. Şonuň üçin Microsoft, Forbes, Google we beýlekileriň halanýanlary häzirki wagtda dünýäde agdyklyk etmegini dowam etdirýär.

Mazmunyň görnüşi, mazmun sahnasynda hasaplamaga güýç hökmünde düzdi. Semalt hem şeýle çemeleşdi we diňe ýokary hilli mazmun bilen baglanyşykly. Şonuň üçin “Semalt” -yň müşderileri elmydama has köp zat üçin gaýdyp gelýärler. Aşakdakylar, mazmunyňyzy ygtybarly, ýöne özüne çekiji eser hökmünde düzmegiň usullary.

â Brand Markanyň sesini görkeziň


Markaňyz üçin ýazýarsyňyzmy ýa-da professional mazmun üpjün ediji hökmünde, markanyň şahsyýetini görkezmeli. Mazmunyňyz markany görkezsin we guramaçylyk medeniýetini görkezsin. Adamlaryň köpüsi ýüregi/duýgusy bolmadyk gödek ýazmak stiline ýykgyn edýärler; Gözleg, munuň müşderileri/müşderileri ýa-da potensiallary tutmaýandygyny görkezýär.

Mysal üçin, “Buzzfeed” -iň islendik ýerde tanalýan özboluşly ýazuw stili bar. Gülkünç GIF-ler, sözler we sözler bu guramany oňynlaşdyrdy. Elbetde, ýazuw görnüşleriniň hemmesi gülkünç oýnap bilmez (işewürlik teklibini gülkünç edip görkezmeli däl), ýöne muňa garamazdan, hatda iň bitarap mazmun hem markaňyzyň şahsyýetini görkezip biler.

â Your Web sahypaňyz we sosial media mazmuny bilen ajaýyp netijeleri nädip almaly


â € How Mazmuny nädip we sanawlaşdyrmaly
Umuman, web sahypasy we sosial media mazmuny beýleki görnüşlerden düýpgöter tapawutlanýar. Maksatly diňleýjiniň neşir edýän mazmunyňyz bilen nähili baglanyşygy we gatnaşygy onuň üstünligini bölekleýin kesgitleýär. Mazmuny nädip we sanawlaşdyrmaly, diňleýjileriň arasynda iň köp gyzyklanma döredýär. Munuň sebäbi, adatça habar bermek üçin ýeterlik derejede ýazylýar, ýöne olary götermeýär.

â € Questions Sorag beriň
Soraglaryň ulanylmagy, maksatly diňleýjiler bilen gatnaşmagyň ýokary interaktiw usulydyr. Bu strategiýanyň işlemegi üçin bilesigelijiligini oýarjak ýerlikli soraglar beriň. Jogap bermek isleýän soraglaryny ýa-da jogaplaryny bilmek isleýän soraglaryny beriň. Şeýlelik bilen, siziň makalaňyz we bloguňyza ýa-da sosial media ýazgyňyza teswir ýazýan okyjylar bilen pikir alyşarlar.

â € Inf Infografikany ulanyň
Hemmeler suratlary, ýatlamalary, GIF-leri, wideolary gowy görýärler, sebäbi näme üçin beýle däl? Infografika müň söz aýdýar, hemmesi bir görnükli grafikada. Mazmunyňyza interaktiw infografika dakanyňyzda, mazmuny diňleýjileri has gyzyklandyrýarsyňyz. Bu olaryň ünsüni özüne çekerdi we biraz wagtlap saklardy. Şeýle hem, bu olaryň size gaýdyp gelmegini dowam etdirer.
Creative Creative Döredijilikli boluň
Umuman, mazmunyňyz bilen döredijilikli boluň. Maksatly diňleýjiňizi mazmunyňyza çekmek we gyzyklandyrmak üçin dürli ýollary öwreniň. Adaty ýazuw stili ony hemişe kesmeýär. Mazmunyňyzy maglumatly, ähmiýetli we interaktiw etmek üçin kadalaşdyrmak we kadalaşdyrmak zerurlygyny duýsaňyz, ýerine ýetiriň.

D. Proofazandan soň tassyklamak we redaktirlemek

Mazmunyňyzy ýazanyňyzdan soň gözden geçirmeli we redaktirlemeli. Mazmunyňyzy içgin okamaga we ýalňyş, ýalan ýa-da ähmiýetsiz maglumatlary redaktirlemäge synanyşyň. Mazmuny derňäň we neşir etmek üçin laýykdygyny görüň. Mazmuny grammatiki ýalňyşlyklardan we gurluş ýalňyşlyklaryndan azatdygyny anyklaň.

Mümkin bolsa, mazmunyňyzy redaktirläniňizden we gözden geçireniňizden soň, çap etmezden ozal başga biriniň işini dowam etdirmegine rugsat beriň. Şeýlelik bilen, mazmunyňyz çap edilip bilner. Islendik gün, islendik ýerde, gözden geçiriş işleri gurluş ýalňyşlyklary, grammatiki ýalňyşlyklar we ýalan maglumatlar bilen ýazylan makalalardan has gowy şöhle saçýar. Neşir etmäge mynasyp mazmun, markanyň habardarlygyny, markanyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmaga we girdejini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

E. Degişli açar sözleri ulanyň

Internetdäki mazmun bolsun ýa-da korporatiw dolandyryş mazmuny bolsun, pikiriňizi öýe sürmek üçin degişli açar sözleri ulanmaly. Mysal üçin, adam resurslary dolandyryjylary we işe alýanlar CV-ler bilen dalaşgärleri saýlamak we boş iş talaplaryna laýyk gelýän hatlary ýapmak üçin açar sözleri kesgitleýän programmalary ulanýarlar. Diýmek, ýüz tutýanlardan biri bu iş üçin ýokary hünärli bolsa-da, CV-de dogry açar sözler bolmazdan saýlanmaz. Teklipler, habar býulletenleri, ýatlamalar we şuňa meňzeşler taýýarlanylanda-da açar sözler möhümdir.

Has möhümi, internet esasly mazmunyň açar sözleri. Google we hatda beýleki meta-gözleg motorlary adamlar sözleri, sözlemleri ýa-da sözlemleri gözlänlerinde degişli mazmuny tertipleşdirmek üçin açar sözleri ulanýarlar. Web sahypaňyzyň Google-da ýokary bolmagy we ilkinji iki gözleg gözleg sahypasynda görkezilmegi üçin zerur SEO ulanyň.

SEO gözleg motory optimizasiýasydyr we Google-da görnükliligini ýokarlandyrmakda iň ýokary derejeli web sahypalary şu. Elbetde, köp adamyň Google gözleg netijeleriniň birinji sahypasyndan üçünji sahypasyna çenli zerur maglumatlary ýygnaýandygyny bilýärsiňiz. Google fonunda ýapylan web sahypalarynda näme bolýar? Google-da az görünýän mazmun deňziniň arasynda ýitýärler.

Şonuň üçin internet üçin topnotç mazmuny döredilende, mazmunyňyza degişli açar sözlere üns bermeli dälsiňiz. Adamlar mazmunyňyz bilen baglanyşykly açar sözleri gözlänlerinde, Google-daky ilkinji sahypalaryň arasynda görkeziler.

Semalt SEO-ny ýokarlandyrmaga we gözleg motoryndaky umumy sahypany görmäge kömek edip biljek dürli önümler bar. Tizara, web sahypaňyzyň köp traffigi we köp satuw gazanýandygyny görersiňiz.

4. Netije

Mazmun ýazmak şu ýerde galýar, sebäbi mazmun hakykatdanam şa. Contentöne mazmunyň görnüşi möhümdi. Pes hilli we gödek mazmun mazmun ýaryşynda ýokary standart mazmun bilen bäsleşip bilmez. Mazmuny gowşurmak eşigiňiz barmy ýa-da şahsy markaňyz üçin mazmun ýasasaňyz, oýnuňyzyň üstünde durmak üçin ýokary hilli mazmundan peýdalanmalysyňyz. Hil mazmunyny gözläň, hil mazmunynyň peýdalary size geler.