Semalt-dan gollanma: Marketing öndürijiligiňizi gowulandyrmak üçin onlaýn formalary nädip döretmeli?

Satyjylar köplenç gaty köp proýekt bilen aýlanýarlar, bu olaryň ýaşamak üçin öndürijilik gurallaryna bil baglamagynyň sebäbi bolup biler. Şeýle-de bolsa, köplenç çykdajylara we wagtlara däl-de, wagt we çeşmelere garamazdan maglumat ýygnamak üçin köne usullara ýüz tutýarlar. Akylly marketologlar öz işleri ýa-da müşderileri üçin dürli maksatly forma döretmek programma üpjünçiligini süýräp we taşlamaly boldular.

Dataörite onlaýn formalary ulanyp maglumat ýygnamagy dolandyrmak mümkin, sebäbi wagt tygşytlamaga kömek edýär. Süýräp-gaçyrmak usuly az tagalla we tehniki tejribe talap edýär.

Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleriniň uly dolandyryjysy Julia Waşnewa, onlaýn formalary ulanmak arkaly kärhanalaryň netijeliligini ýokarlandyrmagyň üç usulyny kesgitledi.

1. Aragatnaşyk, derňew we gurşun önümçilik görnüşleri

Marketologlar indi öz formalaryny göni web sahypasyna iberip bilýändikleri sebäpli, degişli potensial müşderi almak kyn bolmaz. Sahypanyň gurluşynyň bir bölegi hökmünde formalary birleşdirmek, maglumatlary ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. Şeýlelik bilen, işiň bermek isleýän anyk soraglaryny bermek mümkin bolýar. Şeýle hem, marketologlar potensial netijeler üçin islendik yzarlaýyş maglumatlary bilen awtomatiki jogap beriji e-poçta goýup bilerler.

Kimdir biri öz müşderileri üçin web sahypalaryny döretmäge kömek edýän agentligi bar bolsa, ähli web sahypalaryny dörediji platformalara laýyk gelýän ulgam döretmeli. JotForm ýaly kompaniýalar müşderilere iş goşmaça maglumat talap edilende, işiň jogap bermeli aýratyn meýdanlaryny goşmaga mümkinçilik berýär. Satyjylar ýokardakylaryň hemmesini ýerine ýetirýän bolsalar, sahypa yzygiderli goşulýarlar.

2. Wakalary hasaba alyş blankalary

Wakalar goşmaça tagallalary talap edýär, ýöne hadysany hasaba alyş görnüşini döretmek beýle kyn ýa-da wagt talap etmeli däldir. Hünärmen hasaba alyş görnüşi, gelýänlere şol bir wagtyň özünde zerur bolan ähli maglumatlary tapmagy aňsatlaşdyrýar, bu bolsa ähli çäreleri bir ýerde gurnamaga mümkinçilik berýär.

Iş görnüşleriňizde has köp zat bar. Mysal üçin, kimdir biri öz maglumatlaryny iberende, kärhana senenama baglanyşyklary we beýleki peýdaly maglumatlar bilen "sag bol" sahypasy ýaly beýleki maglumatlary özleşdirip biler. Soňra “Autoresponder” bellige alnandygy üçin ulanyja minnetdarlyk hatyny iberip biler. Satyjynyň islegine görä, bu görnüşlerden alnan girdejiler göni bilet bahasy ýa-da teklip edilýän sadaka görnüşinde bolup biler.

3. Seslenme formalary

Müşderileriň pikirleriniň berilýänçä ähmiýetine düşünmek kyn. Marketing topary täze aýratynlyklar, integrasiýa, bahalar, önümiň ösüşi we ösüşi we başgalar üçin jogapkärdir. Formalardan seslenme bu maksatlara ýetmek barada düşünje berýär. Formalary ulananyňyzda, pikirleri toparlara bölmek, şeýlelik bilen guramanyň stresini azaltmak mümkin bolýar. Seslenme awtomatiki birleşdirilen sahypada peýda bolýar. Satyjylar, ähli gurama maglumat paýlaşmak mümkinçiligine eýe.

Marketing topary tarapyndan toplanan maglumatlary arassa we ýöriteleşdirilen onlaýn görnüşde täzeden gözden geçirmek wagt tygşytlamaga kömek edýär we toparlaryň ýeňip geçmeli streslerini azaldýar. Şeýle hem bu kompaniýa üçin öndürijiligi ýokarlandyrýar. Iň gowy zat, olaryň hemmesiniň arzan ýasalmagy. Onlyeke-täk talap, marketing topary tarapyndan maglumat ýygnamak üçin ulanylýan usullary täzelemäge taýýarlyk.